Soalan-soalan Penggal 1

BAB 1 & 2 : JENIS DAN SISTEM KERAJAAN
1 Antara yang berikut, ciri- ciri konsep asas sebuah negara adalah?
   I   Raja yang berdaulat dalam negara itu
  II   Penduduk yang tetap di kawasan itu 
 III   Sempadan yang tetap di negara itu
 IV   Pemerintah yang berkuasa penuh dalam negara itu

     A  I dan II       B    I dan III
     C II dan III      III dan IV
    
    
2 Antara yang berikut, penyataan manakah yang benar tentang sistem Kerajaan
   Persekutuan Malaysia?
   I   Segala kuasa pemerintahan dimiliki oeh Kerajaan Pusat di Putrajaya
  II   Kerajaan Negeri seperti negeri Perak melaksanakan kebanyakkan pentadbiran negara
 III   Setiap peringkat kerajaan contohnya Negeri Perak, DBI atau MDBG mempunyai autonomi perundangan
 IV   Setiap peringkat kerajaan mempunyai kedudukan dan kuasa masing-masing

     A  I dan II            C II dan III 
     B  I dan III           D III dan IV
    
    
3 Semua pernyataan yang berikut adalah salah tentang sistem kerajaan kecuali
     A  Kerajaan Kesatuan merupakan penyusunan politik yang membolehkan Kerajaan
          Pusat mempunyai segala kuasa pentadbiran
     B  Kebanyakkan kuasa pemerintahan dikekalkan oleh negeri-negeri dalam sistem
          Kerajaan Konfederasi
     C  Setiap peringkat kerajaan mempunyai autonomi perundangan tertentu dalam sistem
          Kerajaan Persekutuan
     D  Kerajaan Kesatuan lebih kukuh dan stabil pertahanannya

4 Antara yang berikut, yang manakah ciri-ciri negara demokrasi seperti Malaysia ataupun Singapura ?
   I   Segala kuasa pemerintahan terletak pada Kerajaan Pusat
  II   Presiden ialah ketua negara
 III   Hak dan kebebasan rakyat terjamin
 IV   Pilihan raya yang bebas dijalankan untuk memilih kerajaan

     A  I dan II        C II dan III   
     B  I dan III       D III dan IV
    
    
5 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang amalan demokrasi di Malaysia?
   I   Sistem Parlimen Malaysia berasaskan sistem Parlimen Westminster
  II   Parlimen Malaysia berbentuk dwidewan
 III   Perdana Menteri dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum
 IV   Badan eksekutif mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan negara
    
     A  I dan II
     B  I dan III
     C  II dan III
     D  III dan IV

6 Yang benar tentang konsep Kerajaan Konfederasi adalah ?
     A  Kuasa Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri adalah seimbang dalam semua aspek
          pemerintahan
     B  Kerajaan Pusat mempunyai kuasa autonomi dan Kerajaan Negeri mempunyai kuasa
          yang lebih rendah
     C  Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri mempunyai kuasa autonomi masing-masing
          dalam bidang tertentu
     D  Kuasa pemerintahan Kerajaan Pusat amat terhad dan kebanyakkan kuasa terletak
          dalam tangan Kerajaan Negeri

7 Jadual yang berikut menunjukkan beberapa ciri kerajaan

 I
Kerajaan Pusat mempunyai kuasa pemerintahan yang amat terhad
II
Kerajaan Pusat tidak mempunyai kuasa mutlak
III
Kerajaan Pusat mempunyai segala kuasa pemerintahan
IV
Kebanyakkan kuasa pemerintahan terletak pada Kerajaan Negeri


    Padankan ciri-ciri kerajaan di atas dengan sistem kerajaan yang berkenaan


Persekutuan
Kesatuan
Konfederasi
A
I dan II
IV sahaja
II dan V
B
II sahaja
III sahaja
I dan IV
C
V sahaja
II dan IV
I dan III
D
I sahaja
III dan IV
II dan V

8 Yang manakah antara ciri di bawah ini sesuai bagi menunjukkan sistem-sistem
   kerajaan yang diberikan?


Persekutuan
Kesatuan
Konfederasi
A
Kerajaan Pusat mempunyai kuasa eksekutif di seluruh negara
Kerajaan Pusat berkongsi kuasa pemerintahan dengan Kerajaan Negeri
Kerajaan Pusat lebih berkuasa dari Kerajaan Negeri
B
Raja menjadi ketua negara
Kerajaan pusat memegang semua kuasa pemerintahan
Kerajaan Negeri memiliki kuasa pemerintahan yang terhad
C
Kerajaan Pusat mampunyai kuasa pambatal
Kerajaan Negeri mempunyai kuasa perundangan
Kerajaan pusat mamiliki segala kuasa
D
Kerajaan Pusat memiliki autonomi dalam perkara-perkara tertentu
Kerajaan Pusat memiliki segala kuasa
Kerajaan Negeri memiliki kebanyakkan kuasa


9  Yang manakah benar tentang Doktrin Pengasingan Kuasa?
   I   Badan yang sama menjalankan kuasa kerajaan
  II   Sesuatu pihak tidak boleh terlibat dalam pengurusan lebih daripada satu bidang kuasa
        pemerintahan
 III   Pihak berkuasa yang lain tidak boleh mengganggu tindakan yang diambil oleh sesuatu
        komponen kerajaan
 IV   Setiap komponen dibenarkan mengendalikan kuasa yang dimiliki oleh pihak yang lain

     A  I dan II
     B  II dan III
     C  II dan IV
     D  III dan IV

10 Apakah ciri-ciri utama birokrasi negara?
     I   Keputusan dibuat dengan cepat dan cekap
    II   Pembahagian dan pengkhususan kerja yang banyak
   III   Pentadbiran dan berhierarki panjang
   IV   Peraturan dan prosedur pentadbiran amat ringkas

       A  I dan II
       B  I dan IV
       C  II dan III
       D  II dan IV

11 Kerenah pentadbiran birokrasi ialah istilah yang merujuk kepada cara pentadbiran 
     sebuah jabatan atau kementerian kerajaan. Yang manakah antara yang berikut
     menjelaskan istilah tersebut?
       A  Sistem pentadbiran sehala yang tidak boleh dipertikaikan arahannya
       B  Sistem pentadbiran tentera yang urusannya darahsiakan daripada pengetahuan
            umum
       C  Sistem pentadbiran yang diamalkan oleh kerajaan yang bercorak demokrasi
       D  Sistem pentadbiran yang melibatkan berbagai-bagai peringkat dan proses
            pengurusan serta peraturan yang banyak

Soalan Struktur

1. Apakah ciri ciri negara yang perlu ada seperti Malaysia?

a)................................ b)............................. c)............................... d).............................. e)...................

2. Nyatakan tiga sistem kerajaan yang dipakai dalam sesebuah negara.

a) ..............................................  b) ...............................................   c) ................................................

3. Nyatakan lima jenis kerajaan yang terdapat di seluruh dunia.

a)............ b)............ c)............ d)............. e) ..............


4. Nyatakan tiga badan pentadbiran yang penting dalam sistem kerajaan Malaysia.

a).................................... b) ....................................................... c) ........................................

5. Apakah tujuan Doktrin Pengasingan Kuasa diperkenalkan di Malaysia??

................................................................................................................................................Bab 2 ;  PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DAN
PERLEMBAGAAN NEGERI (Bahagian I)


1 Seseorang warganegara Thailand yang ingin memperoleh kewarganegaraan Persekutuan Malaysia
   dengan cara kemasukan mestilah memenuhi syarat-syarat yang berikut:
   I   berumur lebih daripada 18 tahun
  II   mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bahasa kebangsaan Malaysia
 III   telah bermastautin di Persekutuan bagi tempoh yang dikehendaki
 IV   tidak mempunyai sebarang kecacatan anggota

     A  I dan II
     B  I dan IV
     C  II dan III
     D  III dan IV

2 Yang berikut ialah perkara-perkara yang menyebabkan kewarganegaraan seseorang
   warganegara Malaysia boleh dilucutkan kecuali
     A  dia membuat permohonan kewarganegaraan dengan maklumat palsu
     B  ibu bapanya telah dilucutkan kewarganegaraan mereka kerana terlibat dalam
          perbuatan yang mengkhianati negara
     C  dia tidak setia kepada raja dan Malaysia
     D  dia menolak kewarganegaraannya secara sukarela

3  Dengan cara apakah isteri seorang warganegara Malaysia atau anak berumur 16 tahun
   yang salah seorang ibu atau bapanya warganegara Malaysia dapat memperoleh
   kewarganegaraan Malaysia?
     A  Kuat kuasa undang-undang
     B  Pendaftaran
     C  Kemasukan
     D  Percantuman wilayah

4 Dengan cara apakah kewarganegaraan dapat diperoleh oleh kategori yang berikut?


·         Orang yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia dan sudah menjadi warganegara Persekutuan Tanah Melayu
·         Orang yang dilahirkan di negara ini  pada 6 Julai 1982


    A  Kuat kuasa undang-undang
    B  Cara Pendaftaran
    C  Cara Kemasukan
    D  Percantuman wilayah

5 Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang warganegara negara ini  jika
   dia mahu menolak kewarganegaraannya?
   I   Mesti mencapai umur melebihi 21 tahun
  II   Mesti menguasai sesuatu bahasa asing
 III   Sudah mendapat kewarganegaraan negara lain
 IV   Berniat dan merancang untuk berkhidmat di negara lain

    A  I dan II
    B  I dan III
    C  II dan III
    D  III dan IV

6

Nama
Micheal Tasik Ambros
Keturunan
Kadazan, bumiputera di Sabah
Tempat tinggal
Sabah
Tempat lahir
Ranau
Tarikh lahir
4 September 1960

 
   Dengan cara apakah Micheal dianggap sebagai warganegara Malaysia mengikut
   Perlembagaan Persekutuan?
    A  Kuat kuasa undang-undang
    B  Pendaftaran
    C  Percantuman wilayah
    D  Kemasukan 

7 Lee Lye Thee, seorang warganegara China, berkahwin dengan James  Wong,
   seorang warganegara Malaysia. Apakah syarat-syarat yang mesti dipenuhi sebelum
   Lee  dapat menjadi warganegara Malaysia?
   I   Dia mesti bermastautin di Malaysia bagi tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun
  II   Dia mendapat pekerjaan yang tetap di Malaysia
 III   Dia membuat permohonan melalui cara kemasukan
 IV   Dia berkelakuan baik

     A  I dan II
     B  I dan III
     C  I dan IV
     D  III dan IV

Soalan Struktur

1. Ketertinggian Perlembagaan terdiri daripada:..................,........................,.....................,......................

2. Pakah yang diperlukan bagi melakukan sebarang pemindahan perlembagaan dalam parlimen Malaysia?
...............................................................................................................................................

3. Pindaan Perlembagaan Malaysia dibahagikan kepada dua jenis iaitu:

........................................................, ..........................................................


4. Berikan tiga ciri perlembagaan di Malaysia:......................, ..............................., .........................

5. Nyatakan Tiga Syarat Suruhanjaya Reid: .....................................,  ......................., ..........................


 
Have a break!!! before you're crack!!!
Bab 3     Amalan Demokrasi dan Pilihanraya di Malaysia


1. Apakah Pengertian Demokrasi ??
..................................................................


2. Mengapakah Pilihanraya Umum diadakan??   
..................................................................


3. Bagaimanakah SPR dibentuk?
..................................................................


4. Apakah Syarat-syarat perkhidmatan bagi ahli -ahli SPR?
...................................................................


5.  Apakah tugas tugas utama SPR?
...................................................................


6. Bagaimanakah daftar pengundi disediakan?
...................................................................


7.  Apakah kelayakan pengundi?
...................................................................


8.  Apakah kelayakan calon untuk bertanding?
....................................................................


9.  Bolehkah dan bagaimana keputusan pilihanraya dicabar?
.....................................................................Bab 4.  YDPA

1. Apakah Konsep Raja Berperlembagaan?..............................................................................

2. Apakah kedudukan YDPA dalam Perlembagaan Persekutuan?............................................

3. Apakah kuasa yang boleh dijalankan oleh YDPA dengan menggunakan budi bicara sendiri?....................

4. Apakah kuasa YDPA berhubungan dengan Parlimen?.....................................................

5. Apakah kuasa YDPA berhubungan dengan Kabinet?...................................................

6. Apakah Kuasa YDPA berhubungan dengan angkatan tentera?............................

7. Apakah kuasa YDPA berhubungan dengan agama Islam?.........................

8. Apakah kuasa YDPA berhubungan dengan kehakiman? .................................

9. Bagaimanakah YDPA menjalankan kuasa pengampunan?................................

10. Apakah kekebalan di sisi undang-undang yang diberi kepada YDPA dan Raja-Raja Melayu sebelum pindaan Perlembagaan 1993?............

11. Apakah perubahan tentang kekebalan YDPA dan Raja Raja Melayu mengikut pindaan Perlembagaan Persekutuan?...................

12. Apakah kuasa YDPA terhadap Kedudukan Istimewa Org Melayu dan bumiputera?, terhadap darurat?........

13. Apakah perkara-perkara yang tidak boleh dibuat oleh YDPA ?.................

14. Bagaimanakah YDPA dipilih?

15. Apakah kedudukan Timbalan YDPA?..............

16. Apakah yang dimaksudkan dengan Peruntukan Diraja?

( Soalan-soalan di atas lebih sesuai dan efektif jika dibincangkan dalam kumpulan)


Bab 5 Majlis Raja-Raja

17. Bagaimanakah Raja-Raja Melayu Dilantik?.......................................................

18. Bagaimanakah Yang Dipertua Negeri dilantik?..................................................

19. Apakah Tugas yang boleh dijalankan oleh raja dengan budi bicara sendiri?......................

20. Apakah Tugas yang boleh dijalankan oleh Yang Dipertua Negeri dengan budi bicaranya?.......

21. Bagaimanakah Majlis Raja-Raja dibentuk?...............................................................................

22. Apakah tugas utama Majlis Raja-Raja?.....................................................................................

23. Apakah kuasa Majlis Raja-Raja dalam perundangan?............................................................

24. Apakah Kuasa Majlis Raja-raja dalam perlantikan jawatan?.................................................

25. Apakah tugas MRR yang ahli-ahlinya boleh menggunakan budi bicara sendiri?.................

26. Bagaimanakah mesyuarat MRR diadakan?...........................................................................

27. Apakah tugas Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja?............................................................


Bab 6 : Badan Eksekutif: Kabinet

28. Apakah peringkat kerajaan yang dibentuk di negara kita?.....................................................

29. Apakah yang dimaksudkan dengan "kuasa Eksekutif" bagi Kerajaan Persekutuan?

30. Bagaimanakah kabinet dibentuk?

31. Apakah kedudukan Kabinet dalam Perlembagaan Persekutuan?

32. Apakah tugas utama Kabinet?

33. Bagaimanakah Kabinet beroperasi?

34. Apakah kedudukan Perdana Menteri?

35. Apakah kedudukan Timbalan Perdana Menteri?

36. Apakah kedudukan Menteri?

37. Apakah kedudukan Setiausaha Parlimen?

38. Apakah kedudukan Setiausaha Politik kepada Menteri?

39. Apakah kedudukan Ketua Setiausaha Negara?

40. Apakah kedudukan jabatan dalam kerajaan persekutuan?

41. Bagaimanakah jabatan dibentuk?

42. Apakah kedudukan badan berkanun dalam pentadbiran Persekutuan?

43. Bagaimanakah badan berkanun dibentuk?

44. Apakah kedudukan badan tidak berkanun dalam pentadbiran Persekutuan?

45. Bagaimanakah badan tidak berkanun dibentuk?

46. Apakah kedudukan Suruhanjaya dalam pentadbiran Persekutuan?

47. Bagaimanakah Suruhanjaya dibentuk?Bab 7   Dewan Undangan Negeri


1. Apakah 3 komponen yang membentuk Parlimen Malaysia?
...............................................................................


2.  Apakah peranan YDPA di dalam Parlimen?
..............................................................................

3.  Bagaimanakah Dewan Negara dibentuk?
................................................................................

4.  Apakah Kelayakan ahli Dewan Negara?
................................................................................

5. Bagaimanakah Dewan Rakyat dibentuk?
................................................................................

6.  Apakah kelayakan ahli Dewan Rakyat?
...............................................................................

7. Bagaimanakah ahli Parlimen akan kehilangan kelayakan?
...............................................................................

8.  Bagaimanakah seorang ahli Parlimen akan diistiharkan kerusinya kosong?
......................................................................................

9. Bagaimanakah kekosongan luar jangka di dalam Dewan Negara dipenuhi?
...............................................................................

10. Bagaimanakah kekosongan luar jangka di dalam Dewan Rakyat dipenuhi?
..................................................................................

11.  Bilakah Parlimen akan bersidang?
........................................................................


12. Bagaimanakah kuasa perundangan dibahagikan antara Parlimen dengan Dewan Undangan Negeri?
..........................................................................


13.  Apakah perbezaan antara ordinan dan enakmen?
...........................................................................


14.  Bagaimanakah Undang undang negeri digubal?
........................................................................


15.  Mengapakah proses perundangan kecil diperlukan?
.........................................................................................
Malas???

Malas???
Jom Kita Lawan Malas Tu...!!!

ALQURAN n Business online

Search in the Quran
Search in the Quran:
in
Download Islamic Softwares FREE | Free Code
www.SearchTruth.com